Regulamin

1.Organizatorem zajęć jest „Akademia Nauki Pływania” Bartosza Marchewy.

2.Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach nauki pływania (deklaracja pisemna).

3.Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu dwumiesięcznego kursu (opłatę należy uiścić najpóźniej na drugich zajęciach).

4.W razie nieobecności pieniądze nie będą zwracane.

5.Odrobienie zajęć możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba). Instruktor decyduje o możliwości odrobienia zajęć (nie więcej niż 1 lekcja w całym kursie).

6.Uczestnik kursu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu pływalni.

7.W przypadku nieprzestrzegania wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia.

8.Rodzice bądź opiekunowie deklarują, że dzieci uczestniczące w zajęciach są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.

9.Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika.

10.Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

11.Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.

12.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora.

13.Rodzice i opiekunowie dzieci mogą przebywać na niecce basenu i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć w wyjątkowych przypadkach (dziecko boi się wody), obowiązuje strój sportowy oraz klapki.

14.Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności.

15.Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach marketingowych (plakaty, ulotki, filmy, zdjęcia itp.).

16.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody, choroby itp.).

17.W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na kurs.

18.Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Bartosz Marchewa – Akademia Nauki Pływania.

19.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.