Regulamin

1.Organizatorem zajęć jest „Akademia Nauki Pływania” Bartosza Marchewy.
2.Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach nauki pływania (deklaracja pisemna).
3.Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu kursu na spotkaniu organizacyjnym (opłatę za kurs należy uiścić najpóźniej na drugich zajęciach).
4.W razie nieobecności pieniądze nie będą zwracane.
5.Odrobienie zajęć możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba). Instruktor decyduje o możliwości odrobienia zajęć (nie więcej niż 1 lekcja w miesiącu).
6.Uczestnik kursu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu pływalni.
7.W przypadku nieprzestrzegania wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia.
8.Rodzice bądź opiekunowie deklarują, że dzieci uczestniczące w zajęciach są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
9.Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika.
10.Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
11.Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
12.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora.
13.Rodzice i opiekunowie dzieci mogą przebywać na niecce basenu i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć w wyjątkowych przypadkach (dziecko boi się wody), obowiązuje strój sportowy oraz klapki.
14.Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności.
15.Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach marketingowych.
16.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody, choroby itp.).
17.W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na kurs.
18.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.