Regulamin

Regulamin nauka pływania dla dzieci:

1.Organizatorem zajęć jest Bartosz Marchewa – Akademia Nauki Pływania.
2.Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach nauki pływania (deklaracja pisemna).
3.Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu dwumiesięcznego kursu (opłatę należy uiścić najpóźniej na drugich zajęciach). Koszt to 350 złotych – 8 lekcji.
4.Zajęcia odbywają się raz tygodniu i trwają 45 minut.
5.W razie nieobecności pieniądze nie będą zwracane.
6.Rezygnację z kursu należy zgłosić najpóźniej po pierwszych zajęciach (możliwy zwrot pieniędzy po potrąceniu kosztów jednej lekcji – 50 złotych).
7.Odrobienie zajęć możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba). Instruktor decyduje o możliwości odrobienia zajęć (nie więcej niż 1 lekcja w całym kursie).
8.Uczestnik kursu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu pływalni.
9.W przypadku nieprzestrzegania wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia.
10.Rodzice bądź Opiekunowie prawni deklarują, że dzieci uczestniczące w zajęciach są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
11.Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika.
12.Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
13.Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
14. Korzystając z pływalni, nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
15. Na terenie przebieralni można poruszać się wyłącznie w klapkach.
16.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora.
17.Za rzeczy pozostawione w szatni organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności.
18.Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach marketingowych (plakaty, ulotki, filmy, zdjęcia itp.).
19.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody, choroby itp.).
20.W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na kurs.
21.Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Bartosz Marchewa – Akademia Nauki Pływania.
22.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

Regulamin Aqua Aerobic:

1.Organizatorem zajęć jest Bartosz Marchewa – Akademia Nauki Pływania.
2.Prowadzący zajęcia Aqua Aerobic – Instruktor Iwona Marchewa oraz Instruktor Izabela Prochota.
3.Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu karnetu (opłatę miesięczną należy uiścić najpóźniej na drugich zajęciach).

4.W razie nieobecności pieniądze nie będą zwracane.

5.Odrobienie zajęć możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba). Instruktor decyduje o możliwości odrobienia zajęć.
6.W zajęciach AQUA AEROBIC mogą brać udział osoby pełnoletnie, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców.
7.Uczestnik zajęć AQUA AEROBIC zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu pływalni.
8.Klienci firmy Akademia Nauki Pływania biorący udział w zajęciach AQUA AEROBIC tym samym oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie (aqua fitness / nauka pływania) i zapoznali się z regulaminem firmy. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem!
9.Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika.
10.Przed wejściem do wody uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
11.Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.

12. Na terenie przebieralni można poruszać się wyłącznie w klapkach.
13.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora.
14.W przypadku złego samopoczucia lub dysfunkcji aparatu ruchu należy poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
15.Za rzeczy pozostawione w szatni organizator oraz instruktor nie ponoszą odpowiedzialności.
16.Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu oraz innych środków zaburzających sprawność psychoruchową.
17.Uczestnicy zajęć AQUA AEROBIC zobowiązani są do zdjęcia na czas ćwiczeń biżuterii (zegarki, pierścionki, bransolety, długie kolczyki itp.).
18.Organizator zajęć oraz instruktor prowadzący nie odpowiadają za szkody i ewentualną kontuzję, wynikającą z niedostosowania się do warunków regulaminu zajęć.
19.Zajęcia odbywają się w dużej niecce basenu i trwają 45min.
20.Uczestnik zajęć wyraża zgodę na dokumentowanie przebiegu zajęć poprzez wykonanie wodnych zdjęć i filmów oraz zamieszczania ich na stronie internetowej itp.
21.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody, choroba itp.).
22.W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na zajęcia.
23.Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Bartosz Marchewa – Akademia Nauki Pływania.
24.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Regulamin nauka pływania dla dorosłych:

1.Organizatorem zajęć jest Bartosz Marchewa – Akademia Nauki Pływania.
2.Przed rozpoczęciem zajęć wymagane jest wypełnienie deklaracji pisemnej uczestnika.
3.Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu dwumiesięcznego kursu (opłatę należy uiścić najpóźniej na drugich zajęciach). Koszt to 350 złotych – 8 lekcji.

4. Zajęcie odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.
5.W razie nieobecności pieniądze nie będą zwracane.

6.Rezygnację z kursu należy zgłosić najpóźniej po pierwszych zajęciach (możliwy zwrot pieniędzy po potrąceniu kosztów jednej lekcji – 50 złotych).
7.Odrobienie zajęć możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba). Instruktor decyduje o możliwości odrobienia zajęć (nie więcej niż 1 lekcja w całym kursie).
8.Uczestnik kursu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu pływalni.
9.W przypadku nieprzestrzegania wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia.
10.Uczestnicy deklarują, że nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
11.Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika.
12.Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
13.Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.

14.Na terenie przebieralni można poruszać się wyłącznie w klapkach.
15.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora.
16.Za rzeczy pozostawione w szatni organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności.
17.Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach marketingowych (plakaty, ulotki, filmy, zdjęcia itp.).
18.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody, choroby itp.).
19.W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na kurs.
20.Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Bartosz Marchewa – Akademia Nauki Pływania.
21.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.